Informacje ogólne

1. Dokument ten zwany dalej regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z oferty Internetowego Serwisu Fotograficznego e-jama dostępnego pod adresem http://www.fujijama.pl/. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczone na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.

2. Przed wysłaniem do nas zamówienia (zdjęć przez internet) prosimy o bardzo uważne przeczytanie regulaminu serwisu.
Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Właścicielem Internetowego Serwisu Fotograficznego i znaku e-jama i fujijama.pl jest firma Fuji Jama. 30-034 Kraków pl. Axentowicza 6. NIP 677-004-32-96 REGON 35 00 158 03. Numer konta PKO SA 71 1240 4650 1111 0000 5159 3478
Znak e-jama i fujijama.pl podlega prawnej ochronie.

4. Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie UŻYTKOWNIKAMI.

5. Zakres działania SERWISU obejmuje wykonywanie odbitek fotograficznych z plików przesłanych za pomocą Internetu. Wszystkie odbitki wykonywane są papierze Fujicolor Crystal Archive Digital Paper DP II i Supreme  i posiadają najwyższą jakość gwarantowaną przez FUJIFILM. Odbitki naświetlane są na maszynie najnowszej generacji FUJI FRONTIER 350 pozostającej pod stałą kontrolą densytometryczną.

6. Składanie zamówień jest możliwe tylko dzięki aplikacji e-jama – specjalnemu, bezpłatnemu programowi do wysyłania zdjęć przez internet.

Warunki Korzystania z Serwisu

1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest pobranie programu e-jama ze strony internetowej http://www.fujijama.pl/. W chwili zamawiania zdjęć należy wypełnić okienka z danymi personalnymi. Podane informacje muszą być prawdziwe.

2. Użytkownik w momencie wysyłania zdjęć wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez fujijama.pl na warunkach określonych w dziale Ochrona Prywatności niniejszego Regulaminu.

Realizacja zamówień

1. Zdjęcia zamawiacie Państwo poprzez program e-jama. Po przesłaniu zlecenia otrzymacie Państwo od nas e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

2. Zdjęcia można odebrać we wskazany w czasie składania zamówienia sposób:
osobiście w naszym laboratorium w Krakowie przy pl.Axentowicza 6
osobiście w naszym laboratorium w Krakowie przy ul Balickiej 18
za pomocą przesyłki poleconej (Poczta Polska)

3. Termin realizacji zleceń do 24 godzin przy odbiorze na pl.Axentowicza 6 i do 48 godzin przy odbiorze na ul.Balickiej 18 (bez sobót i dni wolnych). Użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający wykonanie usługi. Jeżeli zamówienie będzie realizowane wysyłkowo, należy do tego czasu doliczyć czas trwania przesyłki (najczęściej 3 dni robocze).

4. Szczegółowe informacje dotyczące cennika usług oraz kosztów przesyłki znajdują się na stronach Serwisu fujijama.pl. Koszty przesyłki pokrywa zamawiający. Akceptujemy następujące formy płatności:
Płatność gotówką przy osobistym odbiorze odbitek
Płatność przelewem bankowym na konto właściciela Serwisu
Płatność przy odbiorze przesyłki pocztowej (wysyłka za zaliczeniem)

5. W przypadku płatności przelewem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu należności na konto. Jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia zostanie ono anulowane.

6. Serwis zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia.
O zaistnieniu takiej sytuacji Serwis zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.

7. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

Reklamacje

1. Zakupione odbitki objęte są gwarancją Serwisu. Jeżeli nie spełniają oczekiwań Użytkownika prosimy o odesłanie zdjęć na adres naszego laboratorium: Fuji Jama 30-034 Kraków, pl.Axentowicza 6, wraz ze szczegółowym opisem. Po otrzymaniu przesyłki Serwis niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem. Reklamacje bez opisu nie będą rozpatrywane.

2. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu lub z winy Użytkownika.

3. Serwis nie odpowiada za niezadowalającą jakość odbitek, jeśli wynika ona z niskiej jakości przesłanych plików.

4. Kosztami powstałymi w wyniku nieuzasadnionych reklamacji obciążony zostanie Użytkownik.

Ochrona prywatności

1. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika w programie e-jama są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie.

2. Informacje przekazane przez Użytkownika w momencie składania zamówienia, wykorzystywane będą wyłącznie w celach związanych z należytą realizacją zamówienia.

3. Dane osobowe a w szczególności adres e-mail może zostać wykorzystany do przesłania informacji na temat funkcjonowania Serwisu, a także ofert promocyjnych.

4. W przypadku uchylania się od płatności za wykonane zlecenie w czasie dłuższym niż 6 miesięcy Serwis Fotograficzny Fujijama zastrzega sobie prawo dopisania danych osobowych użytkownika do bazy KRD. Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na 14 dni przed wysłaniem monitu do KRD.

Odpowiedzialność

1. Złożenie przez Użytkownika zamówienia w Serwisie należy rozumieć jako zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem fujijama.pl na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zleceń. i zastrzega sobie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie, zawiera treści obelżywe, zniesławiające, pornograficzne lub narusza dobra osobiste osób trzecich. Decyzja Serwisu w tej mierze jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

Promocje

Oferty Promocyjne w Serwisie nie łączą się. Oznacza to, że Użytkownik może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.